تبلیغات
ســــلام

اسمـــــم فاطــــــمه اس

ســرگـــرمی من وـــــ گردیه

 و البــــــته بعضـــــــی اوقات گـــــوش دادن بـــــه مـــــوزیکــــ

خواننــــــــدهای مـــــــورد علاقه ام هـــــم:

اپیکــــــوربـــــاند _ ســــیــــجــــل-جی جی

و میـــــــثم ابـــــــراهیــــــمی(الـــــبته خــــواننده خاصــــی رو گـــــوش نمیــــدم آهنگـــــــای خــــــاصی رو گـــــوش میـــــدم)

متـــــــولد نــــــوزدهم خــــــرداد هســـــــتم

احســـــاســــاتی ، مغـــــــــرور و شـــــــوخ طــــــبع  هستــــــــم

عاشــــــــق ورزشــــــــم

به خصــــــوص والـــــــیبال

طـــــــرفدار پرســــــــپولـــــیس هســـــتم و خـــــــواهم بــــــود

کتـــــــاب  زیـــــــاد میـــــخونـــــم

مخصـــــوصا رمان

عــــــاشق طبـــــیعتم و نـــــابود کـــــردن اون آزارم میــــــده :(

و همچــــــنین عاشـــــــق رفتـــــــن بــــــه سینــــــما

همیـــــــن دیـــــگه فعــــلا

مخـــــــلصیــــم